Sun02182018

Last update06:26:30 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Film Kaset

  • PDF

sarkilarlagectimaranizdanMṕolis na- universite viǩitxupťi ndğalepes ar maanaten doviçini Faruk Altuni. Em ndğalepes Kazimişi HAYDE-şeni içalişepťes. Halep Pasajişi ǯoxle “Beyoğlu Metropol”i ťu ar orapes, giçkinan. Faruk Abi ekseri limcis ek iqveťu, man-ti mundes na-İstiklalişa vigzala ek-ti vuluťi do bğağalapťit. Ar ndğas “ʒira ya do ar birapa ren, uǩunağura-ginon” ya miǯu. Xes 6 CD ukaçuťu; mtelli-ti “ʒira”.

KAZİMİ ŞENİ AR FİLİMİ / BİRABAPETE MİNDAPTİ 

“Oxoşkva isimadup-na eşo skidu, ogzalu-skani-ti çkvapeşen çkva iqven. Baǩǩalişa, manavişa mtelli ǩoçişen çkva ğarğalap. Emu şeni mitik oduli do mutu var mekçaps mara koxoǯonapan; hek ar ǩoçi ǩattari steri var gulun.” 
Kazimi-şeni Ar Filimi-şi oxaziru ocaxi –muşi do muzisyeni manebrape-muşişi oşvelu ǩala jur ǯanaş doloxe içodinu. Ǩuťi na-gonǯǩat sum DVD žira-ginonan. Sumiş doloxe-ti Kazimik sum dogveri saaťi gelaçaps, ibirs, hemi-ti skidala-muşi, oçalgu do obiruş oropa-muşi, ham kiyanas ḉaṕra mu na-ren entepeşi, entepe oduzanu-şeni mupe na-oxvenu unon entepeşi ğarğalaps. 
Ümit Kıvanç’i, KALAN Müzik’i do aya filmiş oxaziru-şeni mik na-içalişu entepeşa ar otkvalu minon; Nǯaşa extit !
Aya var ptkva na-variqven; Kazimi-şeni Ar Filimişi mtelli ḉǩindapa UMUT ÇOCUKLARI VAKFIs niça-sinon. Emuşeni, hayde yeḉopuşa!

SUKKAR BANAT/ KARAMEL
Holywoodişen çkva svapeşi filimepe na-moxtas sinemaşa ar maxelen ki var ǩitxat! Emu-şeni 27. Mṕoli Filimiş Festivali ar xezine-steri ren. Aya ǯanas 200işen dido filimi isterasinon festivalis. Man hak aǯi festivalişi moḉǩa filimi-şeni mutxanepe otkvalu minon. Filimiş Coxo; Sukkar Banat, direktori-muşi Lubnanuri aktrisi Nedine Labaki.
Beyrutis “Si Belle” na-coxons ar dimskvanurişi saloni, xut ubeduri oxorca-şeni oxori-steri ren. Xutik-ti ubedurona-mutepeşi oktiru-şeni turli gzalepe ʒadupan. Entepek ʒada-sinonan, tkvan-ti kimi idiʒa-ginonan kimi-ti omgaruş ǩunǯulişa moxta-ginonan. Kimi ixela-ginonan, kimi-ti guri-tkani iḉva-sinon. Jur ǩele-ti ǩoçiş mesele do meseli isimina-ginonan. Em oras koxoǯona-ginonan-ki “ham kiyanas bazi mutxanepe-şeni sinori var iqven; xeloba do gemzulona ǩatta ǩoçi-şeni şkaǩida ren.
“Aya filimi diçodu çkva aǯi, so bžirat do so vusiminat” ya var tkvat, muşeni–ki fillimi sinemapeşi vizyonis iqva-sinon.
Hayde ǩai osiminupe!

HAYDE !
Mṕolis na- universite viǩitxupťi ndğalepes ar maanaten doviçini Faruk Altuni. Em ndğalepes Kazimişi HAYDE-şeni içalişepťes. Halep Pasajişi ǯoxle “Beyoğlu Metropol”i ťu ar orapes, giçkinan. Faruk Abi ekseri limcis ek iqveťu, man-ti mundes na-İstiklalişa vigzala ek-ti vuluťi do bğağalapťit. Ar ndğas “ʒira ya do ar birapa ren, uǩunağura-ginon” ya miǯu. Xes 6 CD ukaçuťu; mtelli-ti “ʒira”. ”Muǩo çeşidi ṕit ar birapaşi mara daha var miçkin en ǩai namu ren” ya miǯu. Vusiminit, İstiklalis na-gyulun ǩoçiş ğvari ǩala. Ar saatiş doloxe beki 20 ǩoçi komoxtu “aya nam ǩaseti ren? Yeḉopu minon “ya do.
Hayde, Kazimişi mtelli albumepeş doloxe (Zuğaşi Berepeşi-ti işinen) muzikalite-muşi en ǩai na-ren albumi ren. Doloxe na-ren birabape Turkiyeşi ar mikrokozmozi işinen; Lazuri, Turkuli, Megreluri, Sumexuri do Korturi. İya ar ǩele-ti “Kazimik ham kiyanaşa muḉo oǯǩedu”şi resmi ren. Ham kiyana ḉaǩa ḉuǩa ren; eşo ren do mskva ren mara ǩatta ǩoçis var ažiren. Kazimik žiru. Žiru do çkinda birabapeş doloxe gencğonopťu, ixi ǩala. Mara ixi-muşi kaniǩvatu. Hayde! Mtelli ixi viqvat!

 
LAZURİ GRAMERİ

Ar interneťi sites ar tanun ar mǯǩupuťu “ kogamaxtu” ya do. Langenscheidişi İngilizuri nenapunas nungapťu mara emuşen ovro fara didiťu.
Lazi vorťit, Lazuri bğağalapťit. Lazuri, çkini-şeni mzoğauçaşi jin, ngolapes, abjapes na-putxuťu nena-çkini ťu Çkin iya ar kitabiş doloxe soti var visimadereťit, mara ar mḉipe ǩoçi komoxtu taa Japonyaşen. Ǩoçi linguisti, mamçarapale, etnoloği do Turkoloği ťu. Komoxtu do Lazonaşa igzalu. Goxtu, doxedu, Lazepe ǩala ğarğalu, Lazuri kodiguru. Ar ndğas gza-muşi İsmail Bucaklişi ǩala uǩuiǩatu. Em oras aya Lazuri Grameri kagamaxtu.
Dido ǯanapeşi mḉipaşa içalişupete na-ixaziru ar didi ǩaynaği ren aya svara. Ǩatta ǩoçik iǩitxas do iǯǩedas ya do sum nenate içaru (Lazuri, Turkuli, İngilizuri) .
Mik na-Lazuri-şeni mutu iguru do oguru unon, var na-Ǩafǩasişi nenape-şeni meraği kuğun, aya svaraşen ǩai ǩaynaği soti çkva mutu varen.

 

Vildan Manelişi

Son Güncelleme: Perşembe, 12 Nisan 2012 12:02

Helimişi XASANİ

Helimisi
Lazcanın Evrensel Şairi

Coxope

Coxope
Çocuklara Lazca İsim

93 Harbi

93 Harbi
Muhacir Lazlar

Arkeopolis

Arkeopolis
Lazika'nın Başşehri

Lazca Açıköğretim

Lazca Açıköğretim
Açıköğretim Başlıyor